สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
อักษรย่อโรงเรียน

           น.ฆ.