วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
ปรัชญา

               เป็นคนดี  มีความรู้  กตัญญู  เชิดชูสถาบัน

คำขวัญประจำโรงเรียน

     สามัคคี  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  อยู่อย่างพอเพียง

วิสัยทัศน์

พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐาน ร่วมสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง