เอกลักษณ์/อัตลักษณ์
เอกลักษณ์/อัตลักษณ์
yesอัตลักษณ์ของโรงเรียน

               สุขภาพดี  มีคุณธรรม  สุขตามวิถีไทย

เอกลักษณ์ของโรงเรียน

               เศรษฐกิจพอเพียง