โรงเรียนบ้านหนองฆ้อง
เลขที่ 200 หมู่ที่ 1  ตำบลบางสะพาน  อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77170
เบอร์โทรศัพท์ 032694832
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

          ก่อตั้งเมื่อปี  พ.ศ. 2500  ด้วยความร่วมมือร่วมใจของชาวบ้านเล็งเห็นความสำคัญของการศึกษาและได้รับการสนับสนุนจากงบประมาณจากพรรค มนังคศิลา  จำนวนเงิน  10,000  บาท โดยมี นายมงคล  สุดลาภา  นายฉุย  ศรีฉาย  นายสำราญ  อุดชู และชาวบ้านร่วมกันจัดสร้างอาคารเรียนชั่วคราวในพื้นที่16 ไร่ มีนายน้อม อุ่นใจ รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 4

                   วันที่  30 กันยายน 2510 ย้ายที่ตั้งโรงเรียนใหม่โดยใช้สนามกีฬาของหมู่บ้านมีเนื้อที่          จำนวน 25.748  ไร่ (ราชพัสดุ หมายเลขที่ ปข.434)  มีอาณาเขตติดต่อดังนี้
          ทิศเหนือ         ติดต่อถนนสาธารณประโยชน์                            ยาว     240    เมตร
         ทิศใต้              ติดต่อที่ดินของนายแสงนวล  รวดเร็ว          ยาว     240    เมตร
          ทิศตะวันออก    ติดต่อทางสาธารณประโยชน์                    ยาว     200    เมตร
          ทิศตะวันตก      ติดต่อที่ดินของนายเมี้ยน เพชรประดับ        ยาว     240    เมตร
          การจัดการเรียนการสอน โรงเรียนเปิดให้บริการ 3 ระดับ  ได้แก่ ก่อนประถมศึกษา(อนุบาล 1 – 3)  ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น