โรงเรียนบ้านหนองฆ้อง
เลขที่ 200 หมู่ที่ 1  ตำบลบางสะพาน  อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77170
เบอร์โทรศัพท์ 032694832
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
ปรัชญา

               เป็นคนดี  มีความรู้  กตัญญู  เชิดชูสถาบัน

คำขวัญประจำโรงเรียน

     สามัคคี  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  อยู่อย่างพอเพียง

วิสัยทัศน์

พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐาน ร่วมสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง