โรงเรียนบ้านหนองฆ้อง
เลขที่ 200 หมู่ที่ 1  ตำบลบางสะพาน  อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77170
เบอร์โทรศัพท์ 032694832/0809946253
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ
1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา
2. พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
3. สร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง
4. ส่งเสริม ฟื้นฟู อนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น

เป้าประสงค์
1. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
2. ผู้เรียนมีทักษะชีวิต คิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ มีทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและทักษะการสื่อสารอย่างน้อย 2 ภาษา
3. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสานึกในความเป็นไทยและดารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
4. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ ความสามารถ ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
5. โรงเรียนมีระบบบริหารและจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพโดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
6. โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ น่าดู น่าอยู่ น่าเรียน
7. ผู้เรียนเห็นคุณค่า ตระหนัก อนุรักษ์ และร่วมสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น
 
 
กลยุทธ์
1.พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา และมีทักษะการสื่อสารอย่างน้อย 2 ภาษา
2. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
3. พัฒนาระบบการบริหารและการจัดการศึกษา โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
4. สร้าง บำรุงรักษา และพัฒนา แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง
5. สนับสนุน ส่งเสริมให้ผู้เรียน เห็นคุณค่า อนุรักษ์ และร่วมสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น