โรงเรียนบ้านหนองฆ้อง
เลขที่ 200 หมู่ที่ 1  ตำบลบางสะพาน  อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77170
เบอร์โทรศัพท์ 032694832/0809946253
รูปแบบการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโรงเรียนบ้านหนองฆ้อง BNK MODEL
รูปแบบการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโรงเรียนบ้านหนองฆ้อง BNK MODEL
                                BNK MODEL
           โรงเรียนบ้านหนองฆ้อง

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปแบบการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโรงเรียนบ้านหนองฆ้อง
BNK MODEL
  1. B = Best
  • Best Quality  คุณภาพที่ดี
 -      ผู้เรียน
 -      บุคลากร
 -      สถานศึกษา
  • Best Participation การมีส่วนร่วม
<>--------Best Responsibility ความรับผิดชอบสูงสุดในหน้าที่และการปฏิบัติงาน
<>----N 
  • New – การเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ทันสมัย
  • Network – การเรียนรู้ผ่านเครือข่ายบุคคลและเทคโนโลยี
  • Necessary Skills – การพัฒนาทักษะที่จำเป็นในการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติงาน
  1. K
  • King  – ผู้เรียนมีจงรักภักดีต่อความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
  • Knavery – ผู้เรียนมีความซื่อสัตย์ สุจริต ไม่คดโกง
  • Knowledge – ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร