โรงเรียนบ้านหนองฆ้อง
เลขที่ 200 หมู่ที่ 1   ตำบลบางสะพาน  อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77170
เบอร์โทรศัพท์ 0809946253
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
เพลงมาร์ชโรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 17.89 KB 0
คำสั่งโรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 111.06 KB 0
ใบสมัครธุรการโรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 234 KB 4
ปก Word Document ขนาดไฟล์ 2.08 MB 5
ส่วนหน้า Word Document ขนาดไฟล์ 49.35 KB 7
ส่วนที่ 4 Word Document ขนาดไฟล์ 41.6 KB 4
ส่วนที่ 3 Word Document ขนาดไฟล์ 48.25 KB 4
ส่วนที่ 2 Word Document ขนาดไฟล์ 78.37 KB 3
ส่วนที่ 1 Word Document ขนาดไฟล์ 155.92 KB 3
ภาคผนวก Word Document ขนาดไฟล์ 47.87 KB 2
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลใน สถานศึกษา ป้องกันการทุจริต: สร้างพื้นฐานความสุจริตด้วยกิจกรรมประจำวัน (โครงการโรงเรียนสุจริต) Word Document ขนาดไฟล์ 59.6 KB 9
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลใน สถานศึกษา ป้องกันการทุจริต: สร้างพื้นฐานความสุจริตด้วยกิจกรรมประจำวัน (โครงการโรงเรียนสุจริต) Word Document ขนาดไฟล์ 50.88 KB 3
โรงเรียนวิถีพุทธ Word Document ขนาดไฟล์ 55.58 KB 4
วันภาษาไทยแห่งชาติ Word Document ขนาดไฟล์ 53.8 KB 4
ชุมชนสัมพันธ์ Word Document ขนาดไฟล์ 53.23 KB 4
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร Word Document ขนาดไฟล์ 58.55 KB 3
ห้องสมุดมีชีวิต Word Document ขนาดไฟล์ 56.67 KB 3
สถานศึกษาสะอาด ปราศจากขยะ รักษาสิ่งแวดล้อม Word Document ขนาดไฟล์ 54.07 KB 4
ส้วมและโรงอาหารสะอาด Word Document ขนาดไฟล์ 50.27 KB 4
ธนาคารขยะรีไซเคิล Word Document ขนาดไฟล์ 53.23 KB 4
ซ่อมแซมสื่อและวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 48.45 KB 5
โรงเรียนสวยด้วยมือเรา Word Document ขนาดไฟล์ 50.42 KB 3
พัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม Word Document ขนาดไฟล์ 49.67 KB 3
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 51.65 KB 3
พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ Word Document ขนาดไฟล์ 51.74 KB 2
ควบคุมดูแลการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคในโรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 56.36 KB 3
พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 50.65 KB 3
พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 52.09 KB 4
พัฒนางานการเงินและพัสดุ Word Document ขนาดไฟล์ 52.09 KB 3
นิเทศภายในโรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 52.52 KB 4
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ สู่ประสิทธิภาพ ( NT, O – Net ) Word Document ขนาดไฟล์ 54.7 KB 2
พัฒนาผู้เรียนสู่ประชาคมอาเซียน Word Document ขนาดไฟล์ 52.7 KB 4
อาหารกลางวัน Word Document ขนาดไฟล์ 49.18 KB 4
ออมฟันดี สายสัมพันธ์ครอบครัว Word Document ขนาดไฟล์ 50.01 KB 3
ส่งเสริมประชาธิปไตยนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 51.56 KB 3
กิจกรรมวันไหว้ครู Word Document ขนาดไฟล์ 58.24 KB 3
วันแม่แห่งชาติ Word Document ขนาดไฟล์ 54.58 KB 4
วันเด็กแห่งชาติ Word Document ขนาดไฟล์ 51.39 KB 5
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 53.91 KB 3
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ Word Document ขนาดไฟล์ 57.16 KB 3
พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 57.41 KB 6
พัฒนาความสามารถด้านกีฬา Word Document ขนาดไฟล์ 51.68 KB 3
พัฒนาการอ่านออกเขียนได้ Word Document ขนาดไฟล์ 52.26 KB 3
พัฒนาการจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัย Word Document ขนาดไฟล์ 47.39 KB 3
ปัจฉิมนิเทศ Word Document ขนาดไฟล์ 49.79 KB 3
ทันตสุขภาพนักเรียน “เด็กไทยฟันดี” Word Document ขนาดไฟล์ 50.61 KB 6
ขับเคลื่อนนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” Word Document ขนาดไฟล์ 51.41 KB 3
โรงเรียนปลอดลูกน้ำยุงลาย Word Document ขนาดไฟล์ 51.03 KB 3
แนะแนวการศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 53.36 KB 3
โรงเรียนสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข Word Document ขนาดไฟล์ 54.44 KB 3
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ Word Document ขนาดไฟล์ 51.3 KB 3
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ Word Document ขนาดไฟล์ 87.95 KB 2
เรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ (ค่าหนังสือเรียน/อุปกรณ์การเรียน /ค่าเครื่องแบบนักเรียน) Word Document ขนาดไฟล์ 59.79 KB 4