โรงเรียนบ้านหนองฆ้อง
เลขที่ 200 หมู่ที่ 1  ตำบลบางสะพาน  อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77170
เบอร์โทรศัพท์ 032694832/0809946253
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
sar ปีการศึกษา 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 1.88 MB 28
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2560-2563 Word Document ขนาดไฟล์ 3.18 MB 101
เพลงมาร์ชโรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 17.89 KB 62
คำสั่งโรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 111.06 KB 118
ใบสมัครธุรการโรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 234 KB 58
ปก Word Document ขนาดไฟล์ 2.08 MB 78
ส่วนหน้า Word Document ขนาดไฟล์ 49.35 KB 78
ส่วนที่ 4 Word Document ขนาดไฟล์ 41.6 KB 66
ส่วนที่ 3 Word Document ขนาดไฟล์ 48.25 KB 65
ส่วนที่ 2 Word Document ขนาดไฟล์ 78.37 KB 63
ส่วนที่ 1 Word Document ขนาดไฟล์ 155.92 KB 88
ภาคผนวก Word Document ขนาดไฟล์ 47.87 KB 67
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลใน สถานศึกษา ป้องกันการทุจริต: สร้างพื้นฐานความสุจริตด้วยกิจกรรมประจำวัน (โครงการโรงเรียนสุจริต) Word Document ขนาดไฟล์ 59.6 KB 80
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลใน สถานศึกษา ป้องกันการทุจริต: สร้างพื้นฐานความสุจริตด้วยกิจกรรมประจำวัน (โครงการโรงเรียนสุจริต) Word Document ขนาดไฟล์ 50.88 KB 70
โรงเรียนวิถีพุทธ Word Document ขนาดไฟล์ 55.58 KB 81
วันภาษาไทยแห่งชาติ Word Document ขนาดไฟล์ 53.8 KB 64
ชุมชนสัมพันธ์ Word Document ขนาดไฟล์ 53.23 KB 67
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร Word Document ขนาดไฟล์ 58.55 KB 68
ห้องสมุดมีชีวิต Word Document ขนาดไฟล์ 56.67 KB 62
สถานศึกษาสะอาด ปราศจากขยะ รักษาสิ่งแวดล้อม Word Document ขนาดไฟล์ 54.07 KB 64
ส้วมและโรงอาหารสะอาด Word Document ขนาดไฟล์ 50.27 KB 74
ธนาคารขยะรีไซเคิล Word Document ขนาดไฟล์ 53.23 KB 62
ซ่อมแซมสื่อและวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 48.45 KB 77
โรงเรียนสวยด้วยมือเรา Word Document ขนาดไฟล์ 50.42 KB 57
พัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม Word Document ขนาดไฟล์ 49.67 KB 67
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 51.65 KB 59
พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ Word Document ขนาดไฟล์ 51.74 KB 64
ควบคุมดูแลการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคในโรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 56.36 KB 55
พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 50.65 KB 65
พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 52.09 KB 63
พัฒนางานการเงินและพัสดุ Word Document ขนาดไฟล์ 52.09 KB 63
นิเทศภายในโรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 52.52 KB 68
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ สู่ประสิทธิภาพ ( NT, O – Net ) Word Document ขนาดไฟล์ 54.7 KB 66
พัฒนาผู้เรียนสู่ประชาคมอาเซียน Word Document ขนาดไฟล์ 52.7 KB 54
อาหารกลางวัน Word Document ขนาดไฟล์ 49.18 KB 71
ออมฟันดี สายสัมพันธ์ครอบครัว Word Document ขนาดไฟล์ 50.01 KB 58
ส่งเสริมประชาธิปไตยนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 51.56 KB 72
กิจกรรมวันไหว้ครู Word Document ขนาดไฟล์ 58.24 KB 65
วันแม่แห่งชาติ Word Document ขนาดไฟล์ 54.58 KB 57
วันเด็กแห่งชาติ Word Document ขนาดไฟล์ 51.39 KB 58
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 53.91 KB 67
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ Word Document ขนาดไฟล์ 57.16 KB 62
พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 57.41 KB 61
พัฒนาความสามารถด้านกีฬา Word Document ขนาดไฟล์ 51.68 KB 65
พัฒนาการอ่านออกเขียนได้ Word Document ขนาดไฟล์ 52.26 KB 65
พัฒนาการจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัย Word Document ขนาดไฟล์ 47.39 KB 65
ปัจฉิมนิเทศ Word Document ขนาดไฟล์ 49.79 KB 68
ทันตสุขภาพนักเรียน “เด็กไทยฟันดี” Word Document ขนาดไฟล์ 50.61 KB 64
ขับเคลื่อนนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” Word Document ขนาดไฟล์ 51.41 KB 60
โรงเรียนปลอดลูกน้ำยุงลาย Word Document ขนาดไฟล์ 51.03 KB 63
แนะแนวการศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 53.36 KB 57
โรงเรียนสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข Word Document ขนาดไฟล์ 54.44 KB 52
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ Word Document ขนาดไฟล์ 51.3 KB 55
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ Word Document ขนาดไฟล์ 87.95 KB 52
เรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ (ค่าหนังสือเรียน/อุปกรณ์การเรียน /ค่าเครื่องแบบนักเรียน) Word Document ขนาดไฟล์ 59.79 KB 161