โรงเรียนบ้านหนองฆ้อง
เลขที่ 200 หมู่ที่ 1   ตำบลบางสะพาน  อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77170
เบอร์โทรศัพท์ 0809946253
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2560-2563 Word Document ขนาดไฟล์ 3.18 MB 3
เพลงมาร์ชโรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 17.89 KB 3
คำสั่งโรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 111.06 KB 6
ใบสมัครธุรการโรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 234 KB 10
ปก Word Document ขนาดไฟล์ 2.08 MB 9
ส่วนหน้า Word Document ขนาดไฟล์ 49.35 KB 16
ส่วนที่ 4 Word Document ขนาดไฟล์ 41.6 KB 10
ส่วนที่ 3 Word Document ขนาดไฟล์ 48.25 KB 11
ส่วนที่ 2 Word Document ขนาดไฟล์ 78.37 KB 10
ส่วนที่ 1 Word Document ขนาดไฟล์ 155.92 KB 8
ภาคผนวก Word Document ขนาดไฟล์ 47.87 KB 8
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลใน สถานศึกษา ป้องกันการทุจริต: สร้างพื้นฐานความสุจริตด้วยกิจกรรมประจำวัน (โครงการโรงเรียนสุจริต) Word Document ขนาดไฟล์ 59.6 KB 11
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลใน สถานศึกษา ป้องกันการทุจริต: สร้างพื้นฐานความสุจริตด้วยกิจกรรมประจำวัน (โครงการโรงเรียนสุจริต) Word Document ขนาดไฟล์ 50.88 KB 10
โรงเรียนวิถีพุทธ Word Document ขนาดไฟล์ 55.58 KB 10
วันภาษาไทยแห่งชาติ Word Document ขนาดไฟล์ 53.8 KB 8
ชุมชนสัมพันธ์ Word Document ขนาดไฟล์ 53.23 KB 10
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร Word Document ขนาดไฟล์ 58.55 KB 10
ห้องสมุดมีชีวิต Word Document ขนาดไฟล์ 56.67 KB 10
สถานศึกษาสะอาด ปราศจากขยะ รักษาสิ่งแวดล้อม Word Document ขนาดไฟล์ 54.07 KB 8
ส้วมและโรงอาหารสะอาด Word Document ขนาดไฟล์ 50.27 KB 11
ธนาคารขยะรีไซเคิล Word Document ขนาดไฟล์ 53.23 KB 8
ซ่อมแซมสื่อและวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 48.45 KB 8
โรงเรียนสวยด้วยมือเรา Word Document ขนาดไฟล์ 50.42 KB 7
พัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม Word Document ขนาดไฟล์ 49.67 KB 9
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 51.65 KB 7
พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ Word Document ขนาดไฟล์ 51.74 KB 5
ควบคุมดูแลการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคในโรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 56.36 KB 7
พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 50.65 KB 8
พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 52.09 KB 6
พัฒนางานการเงินและพัสดุ Word Document ขนาดไฟล์ 52.09 KB 6
นิเทศภายในโรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 52.52 KB 7
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ สู่ประสิทธิภาพ ( NT, O – Net ) Word Document ขนาดไฟล์ 54.7 KB 6
พัฒนาผู้เรียนสู่ประชาคมอาเซียน Word Document ขนาดไฟล์ 52.7 KB 6
อาหารกลางวัน Word Document ขนาดไฟล์ 49.18 KB 13
ออมฟันดี สายสัมพันธ์ครอบครัว Word Document ขนาดไฟล์ 50.01 KB 8
ส่งเสริมประชาธิปไตยนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 51.56 KB 7
กิจกรรมวันไหว้ครู Word Document ขนาดไฟล์ 58.24 KB 7
วันแม่แห่งชาติ Word Document ขนาดไฟล์ 54.58 KB 9
วันเด็กแห่งชาติ Word Document ขนาดไฟล์ 51.39 KB 9
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 53.91 KB 8
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ Word Document ขนาดไฟล์ 57.16 KB 8
พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 57.41 KB 10
พัฒนาความสามารถด้านกีฬา Word Document ขนาดไฟล์ 51.68 KB 9
พัฒนาการอ่านออกเขียนได้ Word Document ขนาดไฟล์ 52.26 KB 8
พัฒนาการจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัย Word Document ขนาดไฟล์ 47.39 KB 8
ปัจฉิมนิเทศ Word Document ขนาดไฟล์ 49.79 KB 8
ทันตสุขภาพนักเรียน “เด็กไทยฟันดี” Word Document ขนาดไฟล์ 50.61 KB 14
ขับเคลื่อนนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” Word Document ขนาดไฟล์ 51.41 KB 8
โรงเรียนปลอดลูกน้ำยุงลาย Word Document ขนาดไฟล์ 51.03 KB 7
แนะแนวการศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 53.36 KB 8
โรงเรียนสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข Word Document ขนาดไฟล์ 54.44 KB 7
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ Word Document ขนาดไฟล์ 51.3 KB 5
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ Word Document ขนาดไฟล์ 87.95 KB 6
เรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ (ค่าหนังสือเรียน/อุปกรณ์การเรียน /ค่าเครื่องแบบนักเรียน) Word Document ขนาดไฟล์ 59.79 KB 7