โรงเรียนบ้านหนองฆ้อง
เลขที่ 200 หมู่ที่ 1  ตำบลบางสะพาน  อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77170
เบอร์โทรศัพท์ 032694832/0809946253
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
sar ปีการศึกษา 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 1.88 MB 9539
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2560-2563 Word Document ขนาดไฟล์ 3.18 MB 9660
เพลงมาร์ชโรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 17.89 KB 9545
คำสั่งโรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 111.06 KB 9654
ใบสมัครธุรการโรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 234 KB 9537
ปก Word Document ขนาดไฟล์ 2.08 MB 9608
ส่วนหน้า Word Document ขนาดไฟล์ 49.35 KB 9594
ส่วนที่ 4 Word Document ขนาดไฟล์ 41.6 KB 9563
ส่วนที่ 3 Word Document ขนาดไฟล์ 48.25 KB 9558
ส่วนที่ 2 Word Document ขนาดไฟล์ 78.37 KB 9559
ส่วนที่ 1 Word Document ขนาดไฟล์ 155.92 KB 9598
ภาคผนวก Word Document ขนาดไฟล์ 47.87 KB 9557
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลใน สถานศึกษา ป้องกันการทุจริต: สร้างพื้นฐานความสุจริตด้วยกิจกรรมประจำวัน (โครงการโรงเรียนสุจริต) Word Document ขนาดไฟล์ 59.6 KB 10167
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลใน สถานศึกษา ป้องกันการทุจริต: สร้างพื้นฐานความสุจริตด้วยกิจกรรมประจำวัน (โครงการโรงเรียนสุจริต) Word Document ขนาดไฟล์ 50.88 KB 9859
โรงเรียนวิถีพุทธ Word Document ขนาดไฟล์ 55.58 KB 9622
วันภาษาไทยแห่งชาติ Word Document ขนาดไฟล์ 53.8 KB 9551
ชุมชนสัมพันธ์ Word Document ขนาดไฟล์ 53.23 KB 9559
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร Word Document ขนาดไฟล์ 58.55 KB 9542
ห้องสมุดมีชีวิต Word Document ขนาดไฟล์ 56.67 KB 9560
สถานศึกษาสะอาด ปราศจากขยะ รักษาสิ่งแวดล้อม Word Document ขนาดไฟล์ 54.07 KB 9576
ส้วมและโรงอาหารสะอาด Word Document ขนาดไฟล์ 50.27 KB 9570
ธนาคารขยะรีไซเคิล Word Document ขนาดไฟล์ 53.23 KB 9575
ซ่อมแซมสื่อและวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 48.45 KB 9835
โรงเรียนสวยด้วยมือเรา Word Document ขนาดไฟล์ 50.42 KB 9577
พัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม Word Document ขนาดไฟล์ 49.67 KB 9567
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 51.65 KB 9552
พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ Word Document ขนาดไฟล์ 51.74 KB 9562
ควบคุมดูแลการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคในโรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 56.36 KB 9539
พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 50.65 KB 9567
พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 52.09 KB 9557
พัฒนางานการเงินและพัสดุ Word Document ขนาดไฟล์ 52.09 KB 9554
นิเทศภายในโรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 52.52 KB 9575
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ สู่ประสิทธิภาพ ( NT, O – Net ) Word Document ขนาดไฟล์ 54.7 KB 9564
พัฒนาผู้เรียนสู่ประชาคมอาเซียน Word Document ขนาดไฟล์ 52.7 KB 9543
อาหารกลางวัน Word Document ขนาดไฟล์ 49.18 KB 9561
ออมฟันดี สายสัมพันธ์ครอบครัว Word Document ขนาดไฟล์ 50.01 KB 9548
ส่งเสริมประชาธิปไตยนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 51.56 KB 9570
กิจกรรมวันไหว้ครู Word Document ขนาดไฟล์ 58.24 KB 9554
วันแม่แห่งชาติ Word Document ขนาดไฟล์ 54.58 KB 9539
วันเด็กแห่งชาติ Word Document ขนาดไฟล์ 51.39 KB 9542
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 53.91 KB 9567
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ Word Document ขนาดไฟล์ 57.16 KB 9545
พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 57.41 KB 9558
พัฒนาความสามารถด้านกีฬา Word Document ขนาดไฟล์ 51.68 KB 9556
พัฒนาการอ่านออกเขียนได้ Word Document ขนาดไฟล์ 52.26 KB 9564
พัฒนาการจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัย Word Document ขนาดไฟล์ 47.39 KB 9555
ปัจฉิมนิเทศ Word Document ขนาดไฟล์ 49.79 KB 9549
ทันตสุขภาพนักเรียน “เด็กไทยฟันดี” Word Document ขนาดไฟล์ 50.61 KB 9552
ขับเคลื่อนนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” Word Document ขนาดไฟล์ 51.41 KB 9558
โรงเรียนปลอดลูกน้ำยุงลาย Word Document ขนาดไฟล์ 51.03 KB 9573
แนะแนวการศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 53.36 KB 9549
โรงเรียนสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข Word Document ขนาดไฟล์ 54.44 KB 9547
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ Word Document ขนาดไฟล์ 51.3 KB 9539
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ Word Document ขนาดไฟล์ 87.95 KB 9539
เรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ (ค่าหนังสือเรียน/อุปกรณ์การเรียน /ค่าเครื่องแบบนักเรียน) Word Document ขนาดไฟล์ 59.79 KB 10685