โรงเรียนบ้านหนองฆ้อง
เลขที่ 200 หมู่ที่ 1  ตำบลบางสะพาน  อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77170
เบอร์โทรศัพท์ 032694832/0809946253
ภาพกิจกรรม
ผู้อำนวยการโรงเรียนร่วมรับชมรายการ "พุธเช้าข่าวโรงเรียน เพือรับชม VTR จากโรงเรียนในจังหวัดชายแดนใต้ และการนำเสนอผลงานโครงการเด่น ๔ ปี การศึกษาพัฒนาชายแดนใต้
วันที่่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒เวลา ๗.๐๐ น. นางสุกัญญา  ปัตเมฆ ผู้อำนวยการโรงเรียนร่วมรับชมรายการ "พุธเช้าข่าวโรงเรียน เพือรับชม VTR จากโรงเรียนในจังหวัดชายแดนใต้ และการนำเสนอผลงานโครงการเด่น ๔ ปี การศึกษาพัฒนาชายแดนใต้ โดยพลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ผู้นำการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ ต่อ จากนั้น ในเวลา ๑๐.๓๐ น.รับฟังข้อราชการสำคัญจาก  ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. ซึ่งเป็นประธานการประชมุมทางไกลผ่านระบบ VDO CONFERENCE ร่วมกับผู้อำนวยการสถานศึกษา กว่า ๕๐,๐๐๐ คน ทั่วประเทศ ในการรับนโยบายการเตรียมความพร้อมและทำความเข้าใจในการเปิดภาคเรียนของโรงเรียนในสังกัด โดยทุกโรงเรียนต้องพร้อมปฏิบัติตามนโยบายเพื่อพัฒนาการเรียนอย่างมีคุณภาพ  สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษา และถูกต้องระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ก่อนเปิดภาคเรียน   
 ณ ห้องประชุมตะนาวศรี ชัน ๓ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑
โพสเมื่อ : 10 พ.ค. 2562,17:42   อ่าน 103 ครั้ง