โรงเรียนบ้านหนองฆ้อง
เลขที่ 200 หมู่ที่ 1  ตำบลบางสะพาน  อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77170
เบอร์โทรศัพท์ 032694832/0809946253
ภาพกิจกรรม
กิจกรรรมวันเด็กแห่งชาติ ปีพุทธศักราช 2563
วันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2563 โรงเรียนบ้านหนองฆ้อง จัดกิจกรรมกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563  ได้รับเกียรติจากท่านสมศักดิ์  ผิวเผือก รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางสะพาน เป็นประธานเปิดกิจกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็ก สนใจในการเลี้ยงดูอบรมสั่งสอนเด็ก และช่วยเหลือสงเคราะห์เด็กเป็นพิเศษ เพื่อให้เด็กและและเยาวชนยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข เพื่อให้เด็กรู้จักหน้าที่ของตนและอยู่ในระเบียบวินัยอันดี และเพื่อเผยแพร่ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิของเด็ก ในการนี้โรงเรียนขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ ห้างร้าน บริษัท ผู้ปกครอง ผู้ใหญ่ใจดีทุกท่าน ที่นำอาหาร เครื่องดื่ม ไอศกรีม ของขวัญ ของรางวัลมาร่วมเลี้ยงและบริจาคให้แก่เด็กๆ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 และขอขอบคุณคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน รวมถึงผู้ปกครองนักเรียนที่ร่วมกันจัดกิจกรรมดีๆ เพื่อเด็กๆอนาคตของชาติ ดังคำกล่าวที่เราได้ยินอยู่บ่อย ๆ ว่า "เด็กคืออนาคตของชาติ เด็กฉลาด ชาติเจริญ"
โพสเมื่อ : 21 ม.ค. 2563,10:21   อ่าน 364 ครั้ง