โรงเรียนบ้านหนองฆ้อง
เลขที่ 200 หมู่ที่ 1  ตำบลบางสะพาน  อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77170
เบอร์โทรศัพท์ 032694832
คำสั่งโรงเรียน 2562
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
โพสเมื่อ : 04 ก.พ. 63
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการรับ - จ่ายเงินประจำวันของโรงเรียนบ้านหนองฆ้อง
โพสเมื่อ : 23 ม.ค. 63
แต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน
โพสเมื่อ : 23 ม.ค. 63
เรื่องการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่การเงินและเจ้าหน้าที่บัญชีโรงเรียน
โพสเมื่อ : 23 ม.ค. 63
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕62
โพสเมื่อ : 03 ก.ย. 62
แต่งตั้งข้าราชการครูให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 23 เม.ย. 62
แต่งตั้งคณะกรรมการคุมสอบและรับผิดชอบควบคุมดูแลนักเรียน เข้าร่วมทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(
โพสเมื่อ : 23 เม.ย. 62
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา สำหรับจัดทำรายงานประจำปี 2562 (Self Assessment Report : SAR
โพสเมื่อ : 23 เม.ย. 62
แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับการสอบการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานด้วยข้อสอบมาตรฐาน ในการสอบปลายปีของผ
โพสเมื่อ : 23 เม.ย. 62
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2562
โพสเมื่อ : 23 เม.ย. 62
แต่งตั้งคณะกรรมการคุมสอบและรับผิดชอบควบคุมดูแลนักเรียน เข้าร่วมการวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระด
โพสเมื่อ : 23 เม.ย. 62
แต่งตั้งคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ รณรงค์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร์ และแนะแนวการศึกษา
โพสเมื่อ : 23 เม.ย. 62
แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการจัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ปีการศึกษา 2561
โพสเมื่อ : 23 เม.ย. 62
แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการจัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ปีการศึกษา 2561
โพสเมื่อ : 23 เม.ย. 62
แต่งตั้งคณะกรรมการแนะแนวการศึกษาต่อของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 25๖2
โพสเมื่อ : 23 เม.ย. 62
แต่งตั้งคณะกรรมการคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์สนามเด็กเล่น
โพสเมื่อ : 23 เม.ย. 62
แต่งตั้งคณะกรรมการรับเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันงวดที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562
โพสเมื่อ : 23 เม.ย. 62
แต่งตั้งคณะกรรมการคุมสอบ การรู้เรื่องการอ่าน(Reading Literacy)ตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนา
โพสเมื่อ : 23 เม.ย. 62
แต่งตั้งคณะกรรมการคุมสอบPre o-net ระดับชั้น ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2561
โพสเมื่อ : 23 เม.ย. 62
แต่งตั้งคณะกรรมการคุมสอบกลางภาค ระดับชั้น ม.1 – ม.3 ปีการศึกษา 2562
โพสเมื่อ : 23 เม.ย. 62