คณะผู้บริหาร

ผอ.สุกัญญา ปัตเมฆ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา