กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายสุรศักดิ์ วิเวก
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์