กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางขวัญจิตร เกิดหาญ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ