โรงเรียนบ้านหนองฆ้อง
เลขที่ 200 หมู่ที่ 1  ตำบลบางสะพาน  อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77170
เบอร์โทรศัพท์ 032694832/0809946253
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางขวัญจิตร เกิดหาญ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ