โรงเรียนบ้านหนองฆ้อง
เลขที่ 200 หมู่ที่ 1  ตำบลบางสะพาน  อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77170
เบอร์โทรศัพท์ 032694832/0809946253
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางจินตนา ลัคนาชัยวงศ์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ