กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางจินตนา ลัคนาชัยวงศ์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ