คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายสุโย ปลอดภัย
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายประณี เพชรมะณี
ตำแหน่ง : รองประธานกรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นางติ๋ม นาน้อย
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายชำเลือง แดงระยับ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายกิติศักดิ์ ภักดีประชุม
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นางขวัญจิตร เกิดหาญ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : พระอธิการเมี้ยน ปัญญาทีโป
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นางจินดา ช่วยชื่น
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายกฤษณา กลิ่นน้อย
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นางสุกัญญา ปัตเมฆ
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ