คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายธัญญะ สามศรีทอง
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3