โรงเรียนบ้านหนองฆ้อง
เลขที่ 200 หมู่ที่ 1  ตำบลบางสะพาน  อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77170
เบอร์โทรศัพท์ 032694832/0809946253
คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายธัญญะ สามศรีทอง
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3